การอธิษฐานและอดอาหาร อิสยาห์ 62 ระดับโลก เพ่ืออิสราเอล 21 วัน
(7-28 พฤษาคม 2023)

รว่มกบัผเู้ชื่อนบัลา้นคนในการอธิษฐานเผอื่อิสราเอลอย่างนอ้ยวันละ1ช่ัวโมงเป็นเวลา21วัน(7-28พ.ค.)สาหรบั พระสญั ญาแห่งความรอด และนา้ พระทยั ของพระเจา้ สาหรบั เยรูซาเล็มและอิสราเอล บางคนอาจอธิษฐานตามลาพงั บางคนอาจอธิษฐานรว่มกบัผอู้่ืนตงั้แต่สองคนขนึ้ไป(มธ.18:20)—ทางออนไลน์หรือแบบพบหรือประชุมรว่มกนัในบา้น ที่พกั สานกั งาน คริสตจกั ร เหรืออ่ืนๆ

พนัธกิจต่างๆจานวนนับพนั—รวมทงั้ลูเอนเกิล้,เจสนัฮบับารด์,ไมค์บิคเกิล้—ไดม้ีการรว่มมือประสานงานกันซ่ึงการ รณรงคม์ ี ู้เช่ือมากกว่า 1 ล้านคน ที่จะเขา้ รว่ ม การรวมตัวระดับโลกครงั้ นี้ ในการอธิษฐาน/อดอาหาร ในหลากหลาย วิธีและเพื่ออธิษฐานเผื่อพระประสงคข์องพระเจา้สาหรบัอิสราเอลเราอธิษฐานขอที่พระองคจ์ะสรา้งนกัอธิษฐานวิงวอน 100ลา้นคนเผ่ืออิสราเอลพระเจา้ไดท้รงในการแต่งตงั้ผทู้ี่จะไม่นิ่งเงียบจนกว่าพระเยซูเสด็จกลบัมา—กล่าวคือผทู้ี่เกิดใน ชนรุน่แห่งการเสด็จกลบั มา!

โอ เยรูซาเล็มเอ๋ย บนกาแพงของท่านนนั ข้าพเจ้าตงั พวกคนยามไว้ ตลอดทังกลางวันและกลางคนื เขาทังหลาย [นกั อธิษฐานวิงวอน]จะไม่ระงบัเสียงเลยพวกท่านผคู้อยเตือนความทรงจาของพระยาหเ์วห์[เกี่ยวกบัพระสญัญา]จะต้อง ไม่หยุดพกัและอยา่ให้พระองคห์ยุดพักจนกวา่พระองคจ์ะสถาปนาและทาให้กรุงเยรูซาเล็มเป็นทีสรรเสริญใน แผ่นดนิโลก[ซ่ึงเกิดขนึ้เมอื่พระเยซูเสด็จกลบัมา](อิสยาห์62:6-7)

ในช่วง 3 สปั ดาหแ์ รกของการประกาศการอธิษฐานอดอาหาร 21 วนั นี้ มีมากกว่า 1 ลา้ นคนที่ไดต้ งั้ ใจเขา้ รว่ มใน หลากหลายวิธี เมื่อถึง 7 พ.ค. เชื่อไดว้ ่าจะมีมากกว่า 1 ลา้ นคนเขา้ รว่ มในการอดอาหาร 21 วนั นี้ (บางคนอาจดื่มแต่นา้ บางคนอาจงดเนอื้ สตั ว์ หรือ ดื่มแต่นา้ ผลไม้ หรือ อดวนั ละ 1 มอื้ หรือ อด สื่อโซเชียล เป็นตน้ ) เพื่อการอธิษฐานสาหรบั การ ปลดปล่อยพระสิริ (อพยพ 33:18)

www.Isaiah62Fast.comเป็นwebsiteที่จดัทาขนึ้เพื่อการนี้โดยจะมีคนนบัหลายลา้นคนไดเ้ขา้ชมซ่ึงไม่ใช่IHOP website แต่เป็นความรว่ มมือประสานงานกนั ของพนั ธกิจต่างๆ ใน www.Isaiah62Fast.com จะมีรายชื่อ คริสตจกั ร พนั ธ กิจ กล่มุ ศึกษาพระคมั ภีร์ กล่มุ อนชุ น กล่มุ ต่างๆ เป็นตน้ ท่ีจะเป็น ศนู ยเ์ ชื่อมต่อการอธิษฐาน (HUB) ซึ่งจะมีขอ้ มลู ท่ี เกี่ยวขอ้งให้หากท่านหรือกล่มุของท่านตอ้งการเป็นหนึ่งในHUBSก็สามารถลงทะเบียนไดท้ี่www.Isaiah62Fast.com

หอ้งอธิษฐานIHOPKCอทุิศตนเองในการนมสัการและอธิษฐานต่อเน่ือง24/7เพ่ืออิสราเอลเป็นเวลา3สปัดาห์(7-28 พ.ค.)staffเต็มเวลาของIHOPKCมากกว่า300คนไดอ้ทุิศตนเป็นการส่วนตวัในการประจาการที่หอ้งอธิษฐานวันละ6- 12ชัวโมงตลอด21วนั ผมรูส้ึกซาบซงึ้ใจต่อการตอบสนองของพวกเขาท่ีวางหนา้ที่รบัผิดชอบปกติลงเพื่อทาสิ่งนี!้หอ้ง อธิษฐาน IHOPKC เป็นเพียงหนึ่งใน HUBS ต่างๆที่เขา้ รว่ ม สาหรบั รายละเอียดเพิ่มเติมในการเขา้ ร่วมเป็น HUB ท่าน สามารถดขูอ้มลูไดท้ี่Isaiah62FastFacebookpage(https://rb.gy280rcjp)

www.Isaiah62Fast.comไม่ได้ระบุตาแหน่งใดๆทางพันธกิจแต่เป็นการรณรงคผ์เู้ช่ือทกุคนในทกุสถานะที่จะมีส่วนรว่ม

How to Become a HUB for the Fast

We are grateful for the thousands of ministries that are participating in this fast. We are identifying ministries that desire to be a “HUB” and participate in the fast. These Hubs will provide various resources which may include daily updates, prayer guides, live chats, live web stream of prayer meetings and more. The directory lists the website and/or ministry app in order to mobilize and equip others. 

Any church, home group, prayer group or ministry can be a HUB for 21 days of prayer (May 7-28) by committing to engage in at least one hour of prayer each day for 21 days with at least 2-3 people (Mt. 18:20). Their prayer meetings can be virtual or in person.

If they want, their website will be posted on the Isaiah62Fast.com website (this is not an IHOP website). In this way, they will be able to communicate to new people in their area who will see info about their ministry or prayer group on the Isaiah 62 website and thus will be able to participate in their prayer meetings and social media during these 21 days. The Isaiah62Fast.com website lists the websites or ministry apps of all the churches, ministries, or prayer groups that would like to share their ministry resources and engage in social media with the people in their area who see their info on this website.

Hubs

For a ministry to be an Isaiah 62 Hub, we are asking:

  • Put info about the Isaiah 62 Fast (May 7-28, 2023) on your home page and social media with the PDF that provides more info about it. (Click here to download the PDF.)
  • Host a daily prayer meeting for at least one hour with at least 2-3 people either virtually or in-person (in your church, prayer room, home, office, dorm, etc.) 
  • Where two or three are gathered together in My name, I am there in the midst of them. (Matthew 18:20.
  • Be committed to the spirit of the Fast as set forth in Isa. 58 to care for the poor and oppressed.

Share This 60 Second Video With Your Local Church, Bible Study, Youth Group, etc.

ทาไมจึง 100 ล้านคน?

หลายปีที่ผ่านมาพระเจา้ไดท้รงใหจ้านวนนกัอธิษฐานวิงวอนเพืออิสราเอล100ลา้นคนกบัหลายๆบุคคลผ่านทาง หลากหลายวิธีอีริควตัต,์เจสนั ฮบับารด์ (IPC)และทีมไดม้าที่IHOPKCหลายครงั้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพวกเขาได้ เป็นตวั แทนและสื่อสารประสานงานอย่างเป็นประจากับผนู้ าต่างๆที่รวมกนั แลว้ ดูแลเครือข่ายอธิษฐานมากกว่า 5 พัน แห่งซ่ึงมผีู้เช่ือรวมกัน130ล้านคน(ในตอนแรกผมรูส้ึกยากที่จะเชื่อตวัเลขนี)้ในการมาเย่ียมครงั้ล่าสดุ (ธันวาคม 2022)พวกเขาไดแ้บ่งปันใหฟ้ังว่าผนู้าเครือข่ายอธิษฐานมากกว่า5พนัแห่งซึ่งมีผเู้ช่ือรวมกนั130ลา้นคนจะรวมตวักนั อธิษฐาน4คร้ังในปี2023โดยแต่ละครงั้จะอธิษฐานเผื่อพืน้ที่เดียวกนัภายใตม้ิชช่นัระดบัโลกในชื่อ www.110cities.comผมรูส้ึกท่วมทน้ใจมากเพราะนี่คือคร้ังแรกในประวัติศาสตร์ท่ีผเู้ชื่อมากกว่า100ลา้นคนจะ อธิษฐานเพื่อพนื้ที่ทางภูมิศาสตรเ์ดียวกนัในวันเดียวกนั4ครง้ัใน1ปี(ยอหน์17:21-23)

100 ลา้ นคนนไี้ ดอ้ ธิษฐานเผ่ือประเทศจีน ในวนั ที่ 22 มกราคม 2023 เผื่อ ตะวันออกกลาง ในวนั ที่ 17 เมษายน เผื่อ อิสราเอล ในวันท่ี 28 พฤษภาคม และเผื่ออินเดีย ในวนั ที่ 31 ตลุ าคม ผเู้ ชื่อ 100 ลา้ นนีอ้ ทุ ิศตวั อย่างมากต่อพระเยซู และพระมหาบญัชาของพระองค์แมว้่าท่ามกลางพวกเขายงัมีมากมายที่ยงัไม่เขา้ใจถึงพระประสงคข์องพระเจา้ตามท่ี ปรากฏในพระคมัภีรส์าหรบัอิสราเอลแต่100ลา้นคนจะรว่มกนัใน1วนัเพ่ืออธิษฐานเผ่ืออิสราเอล(28พ.ค.)

ทาไมเราจงึ ให้คุณค่าอย่างมากต่อการอธิษฐานเผ่ือเยรูซาเล็มและอิสราเอล?

การกลบั ใจในระดบั ชนชาติของอิสราเอล(กจ.3:19)และการประกาศยอมรบั ว่าพระยซูคือพระเมสสิยาห์(มธ.23:39) เชื่อมโยงอย่างลึกซึง้กบัการเสด็จกลบัมาครงั้ที่สองของพระเยซูพระมหาบญัชาและ“ชีวิตที่เป็นขึน้จากความตาย”สาหรบั ทงั้โลก(โรม11:15)พระเยซูจะไม่เสด็จกลบัมาจนกระท่งัผนู้าต่างๆในเยรูซาเล็มยอมรบัว่าพระองคค์ือพระเมสสิยาห์ตาม พระธรรมสดดุี118:26

37“โอ เยรูซาเล็ม… 39ังแต่นีไปเจ้าจะไม่เห็นเราอีก [เชือ่ มโยงถึงการเสดจ็ กลบั มาของพระเยซูจนกว่าพวกเจ้าจะ กล่าวว่าขอให้ท่านผ้เูสด็จมา[พระเยซู]ในพระนามขององค์พระผ้เูป็นเจ้าทรงพระเจริญ’[เป็นการยอมรบั พระองค์ ว่าคือพระเมสสิยาห์—สดดุี118:26](มธ.23:37-39)

19เพราะฉะนัน้ ท่านทัง้ หลายจงกลับใจและหันมาหาพระเจ้า เพ่ือท่ีว่าความผิดบาปของพวกท่าน [ของอิสราเอลจะได้รับการลบล้างเพ่ือวาระแห่งการฟื้นช่ืนจะได้มาจากพระพักตร์พระเจ้า20และเพ่ือพระองค์จะประทานพระ คริสตท์ ่ีทรงกาหนดไว้นั้นแก่ทา่ นทัง้ หลายคือพระเยซู 21พระองค์นัน้ จะต้องอยู่ในสวรรค์ [คงอยู่ ณ เบอื้ งขวาพระ หตัถ์ของพระบิดา]จนกว่าจะถึงวาระแห่งการฟื้นฟูสรรพส่ิงตามท่ีพระเจ้าตรัสไว้โดยปากของบรรดาผู้เผยพระ วจนะบริสุทธิของพระองค์ตัง้ แต่กาลโบราณมา (กจ.3:19-21)

เปาโลไดส้อนว่าพระเจา้จะทรงใชผ้เู้ชื่อชาวต่างชาติเพื่อกระตนุ้ใหช้นชาตอิิสราเอลตอ้นรบัพระเยซูในยคุสุดทา้ย

11…เพ่ือให้พวกเขา[อิสราเอล]เกิดความอิจฉาความรอดได้มาถึงชาวต่างชาต.ิ..13ข้าพเจ้าจึงยกย่องพันธกิจรับ ใช้ของข้าพเจ้า 14เพ่ือโดยทางใดก็ตามท่ีข้าพเจ้าจะได้เร้าใจพ่ีน้องร่วมชาติ [อิสราเอลให้อิจฉา15เพราะว่าถ้า การท่ีพวกอิสราเอลถกู ทอดท้ิง เป็ นเหตุให้คนทัง้ โลกกลับคืนดีกับพระเจ้า การท่ีพระองค์ทรงรับเขา [อิสราเอลกลับมาอีกนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าเขาได้ตายไปแล้วและกลับเป็นขึน้ ใหม่[พระพรสาหรบั ทงั้โลก](โรม11:11-15)

เราเชื่อว่า การอธิษฐานอดอาหาร 21 วนั Global Isaiah 62 Fast ครงั้ นีจ้ ะเป็นสิ่งกระตนุ้ ที่เรง่ ใหเ้ กิดการพดู คยุ ตามพระ คมัภีร์ท่ามกลางพระกายของพระคริสตท์่วัโลกเก่ียวกบัอิสราเอลการอดอาหารจะสนิ้สดุที่วนัอาทิตยเ์พนเทคอสต์28พ.ค. ซ่ึงในวนันี้ผเู้ช่ือ100ลา้นคนจะรว่มกนัอธิษฐานเผื่ออิสราเอลเพื่อเป็นการตอบสนองต่อการเรียกของพระเจา้

ส่ิงนจี้ ะเป็นคร้ังแรกในประวัติศาสตร์ที่คนนับลา้ นจะอธิษฐานอย่างน้อยวันละ1ช่ัวโมงเป็นเวลา21วนั เพ่ือพระ สญั ญาของพระเจา้สาหรบัอิสราเอลความพิเศษของการริเริ่มการอธิษฐานครง้ันี้คือในตวัของมนัเองเป็นหมายสาคญั ของ วาระเวลาและเป็นการเรง่ “เวลาท่ีกาหนดไว้ของพระเจ้าสาหรับชนชาติท่ีจะทรงสร้างขึน้ มานั้นจะได้สรรเสริญ พระยาห์เวห์”(สดดุี102:13,18)

การอดอาหาร 21 วนั นเี้ ป็น “Global Esther moment” (เวลาของเอสเธอรร์ ะดบั โลก) (เอสเธอร์ 4:14-16) ท่ีจะเป็นมดั จาที่ สาคญัสาหรบัเวลาของเอสเธอรร์ะดับโลกครงั้สุดทา้ยเมื่อผเู้ชื่อนบัลา้นๆจะรว่มในการอธิษฐานการพดูอย่างกลา้หาญ เพื่อพระประสงคข์องพระเจา้สาหรบัอิสราเอล(ดงัที่ปรากฏในพระคมัภีร)์และยืนเคียงขา้งอิสราเอลขณะท่ีกระแสการ เกลียดชงัชาวยิวเพิ่มมากขนึ้จนกระท่งัพระเยซูเสด็จกลับมา(เศคาริยาห์14:1-5)นอกจากนนั้การอดอาหารครงั้นีย้งัมี ความสาคญั ต่อิสราเอลเนื่องจากอิสราเอลกาลงัเผชิญความขัดแยง้ที่ยิ่งใหญ่ต่างๆ

14เพราะถ้าเธอเงียบอยู่[ไม่ตอบสนอง]ในเวลานี้ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกยิวจากทอ่ี ่ืนความ ช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกยิวจากท่ีอ่ืน…ท่ีจริงเธอมารับตาแหน่งราชินีก็เพ่ือยามวิกฤตเช่นนีก้็เป็นได้ นะ ใครจะรู้” 15แล้วเอสเธอร์ตรัสกับเขาให้ไปบอกโมรเดคัยว่า 16ไปเถิด ให้รวบรวมพวกยิวทัง้ ส้ินและถืออด อาหารเพอ่ื ฉัน…”(เอสเธอร์14:14-16)

เรามีความซาบซงึ้ ต่อ ทอม และ เคท แอสส์ ผนู้ า Jerusalem House of Prayer for All Nations มามากกว่า 36 ปี (jhopfan.org) รวมทงั้ ริค และ แพทริเชีย ไรดงิ้ ส์ ผนู้ า Succat Hallel ในเยรูซาเล็ม เกือบ 20 ปี (succathallel.com) เช่นเดียวกบัพนัธกิจการอธิษฐานอื่นๆที่ไดเ้กิดขนึ้ในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมาและมีการอธิษฐานอย่างเป็นประจาเพื่อ อิสราเอล

ในการอดอาหารอธิษฐานครงั้นี้เรายกย่องพระเยซูและจดจ่อท่ีการเชื่อมโยงพระพรของพระเจา้เหนอืเยรูซาเล็มเพ่ือสาเร็จ พระมหาบญั ชา เราสามารถทาไดม้ ากขนึ้ เมื่อทารว่ มกันในความเป็นหนึ่งเดียวของ “จิตวิญญาณแห่งยอหน์ 17:21-23”

ท่านสามารถ download free digital book หนงั สือชื่อ Moravian Miracle เขียนโดย เจสนั ฮบั บอรด์ ซึ่งบรรยายถึงเรอ่ื งราวทนี่ ่ากล่าวขวญั ถึง เคาน์ ซินเซนดอลฟ์ ผไู้ ดร้ วบรวมการอธิษฐาน 24/7 (ตอ่ เน่ืองเป็นเวลา 100 ปี) และเกิดการขบั เคลื่อนการประกาศของกล่มุ มิชช่นั โปแตสแตนท์ ครงั้แรกในประวตัิศาสตร์ท่านสามารถรบัขอ้มลูหนงัสือไดท้ี่www.Isaiah62Fast.comหรือชมเรื่องราวไดจ้ากyoutube

Mike Bickle’s Initial Call to the IHOPKC Leadership Team to Embrace the Isaiah 62 Fast (March 6, 2023)